Alle må bli flinkere til å se og handle hvis man mistenker at barn og unge utsettes for vold og overgrep.

Barn og unge som opplever vold og overgrep viser ofte lite utad, og holder det for seg selv. Enten fordi det er tabu og flaut, de føler seg maktesløse eller fordi de er truet til taushet.
Det gjelder å være oppmerksom. Kanskje du blir mistenksom ved fysiske skader, når barn ikke vil hjem, forandrer atferd, blir innesluttet. Snakk med barna, meld fra til politiet eller Barnevernet. Bry deg!

Signaler er vanskelige å tyde, og ikke alle signaler er tegn på overgrep. Det er uansett viktig å være observant, se og handle.

Vi må alle tørre å se – høre- føle! Hvem skal hjelpe barnet hvis ikke vi voksne gjør noe? Lytt til barna!
Barneloven §30 tredje ledd sier at det er forbudt både med fysisk og psykisk vold mot barn. Her står det;

«Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at
den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare.
Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet.
Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan
omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode.»

Hvis du tror at et barn blir mishandlet kan du levere en bekymringsmelding til barnevernet. Det kan du gjøre både muntlig og skriftlig, og du kan være anonym hvis du ønsker det. Barnevernet har plikt til å vurdere alle henvendelser.

Studier viser at traumatiske opplevelser som barn kan gi en økt risiko for psykisk eller fysisk sykdom og redusert livskvalitet som voksen. Derfor er det så viktig å være observant. Nå.

Fysisk mishandling:
Fysisk mishandling betyr at en voksen skader barnet fysisk.

Tegn på fysisk mishandling kan være:
Blåmerker, brudd, brannsår, bitemerker, hovne områder, hodeskader, skader i brystkassen og magen, ribbeinsbrudd, generell sen utvikling.

Psykisk mishandling:
Slike overgrep kan bidra til at barn får svekket selvfølelse og ødelagt normal psykisk utvikling. Det kan dreie seg om isolasjon, avvisning, ignorering, narring, uakseptable krav. Psykisk mishandling er vanskelig å oppdage.

Tegn på psykisk mishandling kan være:
Sosialt tilbaketrukket, er uvanlig sint, har lav selvtillit, spiseforstyrrelser, angst og depresjoner, prøver å rømme, sen utvikling psykisk og fysisk.

Omsorgssvikt:
Vanskjøtsel og omsorgssvikt er den vanligste formen for mishandling og dreier seg om en grunnleggende mangel på respekt for barnets behov, avvisning og likegyldighet. Det kan være utsulting, grov trakassering, trusler, latterliggjøring, understimulering og mangel på trygghet.

Tegn på vanskjøtsel kan være:
Barnet er ofte borte fra skolen, barnet er trett og sovner i timene, tigger og stjeler, ofte er skittent og lukter, er dårlig kledd i forhold til været, misbruker narkotika og alkohol.

Seksuelle overgrep:
Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Seksuelle overgrep innebærer at barnet utsettes for seksuell aktivitet som de er for unge til å forstå eller gi samtykke til.

Tegn på seksuelle overgrep kan være:
Barnet har problemer med å gå eller sitte, nekter å skifte i for eksempel gymtimer eller svømmehall, har mareritt, blir gravid eller får kjønnssykdom, oppfører seg aggressivt, har selvmordstanker, skader seg selv og har generelle atferdsproblemer.